Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

a CHE Homeopátiás Magániskola Kft. ügyfelei és a http://www.homeopatiasmaganiskola.eu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

 

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Név / cégnév:

CHE Homeopátiás Magániskola Kft.

Székhely:

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

Adószám:

24395001-1-42

Nyilvántartási szám (NAIH):

 

Weboldal megnevezése, címe:

www.homeopatiasmaganiskola.eu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

 

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Név / cégnév:

Székely Andrea, igazgató, CHE Homeopátiás Magániskola Kft.

Székhely:

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

Levelezési cím:

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

E-mail:

titkarsag@homeopatiasmaganiskola.eu

Telefon:

+36-20-216-6330

 


 

Fogalommeghatározások

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


 

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

 

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, az iskola tanfolyamainak résztvevői, az iskola tanárai, szolgáltatói, és partnerei

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 

Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult.

 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Adatkezelések

Hallgatók - képzésekre való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

A kapcsolatfelvételhez, a CHE-be való beiratkozáshoz és a kapcsolódó szerződéskötéshez a CHE magándiploma megszerzésének céljából, illetve a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Egészségügyi előképzettség

Felmentések elbírálásához szükséges.

Homeopátiás előképzettség

Felmentések elbírálásához szükséges.

Születési év

Az évfolyam életkori összetételének felméréséhez és annak tanári figyelembevételéhez szükséges.

Foglalkozás

Az évfolyam szakmai összetételének felméréséhez és annak tanári figyelembevételéhez szükséges.

Lakcím

A szabályszerű számla kiállításához szükséges. Vizsgaidőpontok megadásánál a lakóhely iskolától való távolságának figyelembe vételéhez szükséges.

Számlázási adatok: név, cím, adószám

A szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail

Kapcsolattartás.

Telefon

Kapcsolattartás.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

2.1. az érintett hozzájárulása, a jelentkezési űrlapon a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával, vagy

2.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint za információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. Az adatkezelésben érintettek köre honlapon a képzésre való jelentkezési űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

 

4. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

 

5. Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult.

 

6. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy

-          az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

-          köteles a személyes adatokat megadni, hogy a képzéseinkre, programjainkra való jelentkezését kezelni és regisztrálni tudjuk.

-          az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a képzéseinkre, programjainkra való jelentkezését kezelni és regisztrálni.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap kapcsán történő adatkezelés

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

A kapcsolatfelvétel során feltett kérdés megválaszolásához szükséges.

E-mail

A kapcsolatfelvétel során feltett kérdés megválaszolásához szükséges.

Telefon

A kapcsolatfelvétel során feltett kérdés megválaszolásához szükséges.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

2.1. az érintett hozzájárulása, a kapcsolatfelvételi űrlapon a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával,

 

2.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint za információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon a jelentkezési űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

 

4. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

5. Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult.

 

6. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy

-          az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

-          köteles a személyes adatokat megadni, hogy a képzéseinkre, programjainkra való jelentkezését kezelni és regisztrálni tudjuk.

-          az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a képzéseinkre, programjainkra való jelentkezését kezelni és regisztrálni.

 

Tanárokkal, mentorokkal és partnerekkel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

A kapcsolatfelvételhez szükséges.

E-mail

Kapcsolattartás.

 

2. Az adatkezelés és kapcsolatfelvétel jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztráció során.

2.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint za információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. Az adatkezelésben érintettek köre honlapon a tanárok, mentorok és partnerek regisztrációs űrlapját kitöltő valamennyi érintett.

 

 

4. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

5. Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult.

 

6. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.  A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztráció során teheti meg.  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy

-          az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 

Hírlevélküldés

 

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

 

Kijelentjük továbbá, hogy iskolánkban a hírlevélre történő feliratkozáskor – azaz tanfolyami beiratkozáskor, vagy külön egyéni kérés alapján, név és email megadásával - nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat és beleegyzését köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozó:

CHE Homeopátiás Magániskola Kft.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

       

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

 

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Adatfeldolgozók

 

Tárhelyszolgáltató

 

Tárhelyszolgáltató Név / cégnév:

3-in-1 Hosting Bt.

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Telefon:

06 21 200 0040

E-mail:

admin@megacp.com

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

 

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Könyvelő

 

Tárhelyszolgáltató: Név / cégnév:

Csiharné Barna Brigitta E.V.

Székhely:

2151 Fót, Széchenyi István u. 15.

Telefon:

06 70 381 1728

E-mail:

csiharne@invitel.hu

 

Az általunk Önnek vagy Ön által az iskolának kiállított számlákon feltüntetett adatokat biztonsággal kezeljük. Az adatokhoz csak munkatársaink, könyvelőnk, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

A tevékenység megnevezése: könyvelés, adóbevallás

 

Az adatkezelés célja: az iskola törvényes működésének elősegítése kötelező könyvelés által.

 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok számlákon, pénztárbizonylatokon.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a tanulmányok során képződő könyvelési feladatok időtartamára, illetve az adatkezelő és a könyvelő közötti szerződéses megállapodás szerint.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

 

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a honlap üzemeltetőjét a fent megadott elérhetőségeken, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

 

 

Ajándéktippek

A CHE igazgatóját fogadta az indiai AYUSH Minisztérium A CHE igazgatóját fogadta az indiai AYUSH Minisztérium

A CHE Homeopátiás Magániskola igazgatója 2014. novemberében az AYUSH Komplementer Medicina Minisztérium vendégeként indiai homeopátiás tanulmányúton vett részt Új Delhiben és Kolkatában.

Új Komplementer Medicina Minisztérium született Indiában Új Komplementer Medicina Minisztérium született Indiában

Az indiai Egészségügyi Minisztérium Alternatív/Komplementer Medicinák AYUSH főosztálya saját jogon lett Minisztérium

Újabb nyolc hallgató vehette át brit homeopátiás magándiplomáját Újabb nyolc hallgató vehette át brit homeopátiás magándiplomáját

2014. október 12-én újabb nyolc magyar hallgató vehette kézhez brit homeopátiás magándiplomáját.

India Komplementer Medicináért felelős Államtitkárának látogatása a CHE Homeopátiás Magániskolában India Komplementer Medicináért felelős Államtitkárának látogatása a CHE Homeopátiás Magániskolában

Az Indiai Köztársaság Komplementer Medicinákért felelős Államtitkára és minisztériumi delegációja Magyarországra látogatott. Programjuk keretében 2014. szeptember 23-án látogatást tettek a CHE Homeopátiás Magániskolánál is.

Megnyílt a CHE New York új oktatási központja és rendelője Megnyílt a CHE New York új oktatási központja és rendelője

Március 8-án Manhattan szívében ünnepélyesen megnyitották a CHE New York új oktatási központját és rendelőjét.

Akciók

A CHE igazgatóját fogadta az indiai AYUSH Minisztérium A CHE igazgatóját fogadta az indiai AYUSH Minisztérium

A CHE Homeopátiás Magániskola igazgatója 2014. novemberében az AYUSH Komplementer Medicina Minisztérium vendégeként indiai homeopátiás tanulmányúton vett részt Új Delhiben és Kolkatában.

Új Komplementer Medicina Minisztérium született Indiában Új Komplementer Medicina Minisztérium született Indiában

Az indiai Egészségügyi Minisztérium Alternatív/Komplementer Medicinák AYUSH főosztálya saját jogon lett Minisztérium

Újabb nyolc hallgató vehette át brit homeopátiás magándiplomáját Újabb nyolc hallgató vehette át brit homeopátiás magándiplomáját

2014. október 12-én újabb nyolc magyar hallgató vehette kézhez brit homeopátiás magándiplomáját.

India Komplementer Medicináért felelős Államtitkárának látogatása a CHE Homeopátiás Magániskolában India Komplementer Medicináért felelős Államtitkárának látogatása a CHE Homeopátiás Magániskolában

Az Indiai Köztársaság Komplementer Medicinákért felelős Államtitkára és minisztériumi delegációja Magyarországra látogatott. Programjuk keretében 2014. szeptember 23-án látogatást tettek a CHE Homeopátiás Magániskolánál is.

Megnyílt a CHE New York új oktatási központja és rendelője Megnyílt a CHE New York új oktatási központja és rendelője

Március 8-án Manhattan szívében ünnepélyesen megnyitották a CHE New York új oktatási központját és rendelőjét.